خانه / دسته‌بندی نشده / امـنـیـت غـذایـی و کـرونـا

امـنـیـت غـذایـی و کـرونـا

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، “اهمیت آب و امنیت غذایی”، “تعریف امنیت غذایی و نقش آب در آن”، “موکراسی، دیپلماسی و حکمرانی آب (آب های مرزی و فرامرزی)”، “ضرورت مدیریت منابــع آب در جهت پایداری امنیت غذایی”، “مدیریت منابع آب؛ کلید تحقق امنیت غذایی جهانی”، “فناوری‌های نوین گلخانه‌ای در جهت کاهش مصرف آب و کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: استان آلمریا، کشور اسپانیا”، “بررســی میزان ســطح زیرکشــت و تولید محصولات اســتراتژیک زراعی در ایران”، “بررسی بهره‌وری محصولات عمده کشــاورزی در ایران و روش‌های ارتقای آن”، “افزایش بهره‌وری آب کشاورزی؛ مدیریت آبیاری یا مدیریت در مزرعه؟”، “بررسی تاثیر روش های مختلف بر بهره‌وری محصولات عمده کشاورزی ایران”، “گفت‌و گو با دکتر مجید خیاط خلقی- استاد منابع آب دانشگاه تهران”، “معرفی نرم‌افزار و مدل های به روز در رشته علوم و مهندسی آب”، “کشورهای مواجه با بیشترین تهدیدات زیست‌محیطی؛ آوارگی بیش از یک میلیارد نفر تا سال 2050” و “امنیت غذایی و کرونا” از جمله مباحث و مقالاتی است که در این شماره از نشریه منتشر شده است.

نشریه علمی دانشجویی «آبخوان» به صاحب امتیازی فصلنامه انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران و مدیر مسئولی مسعود پورغلام آمیجی و سردبیری رضا دلباز به صورت فصلنامه منتشر شده است.

انتهای پیام

پاسخی بگذارید